ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Rozhodnutí o přijetí žáků

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2023 u dětí, které podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o zápis k povinné školní docházce.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ