ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Kroužky ŠD

Výtvarné kroužky I. II. III.

Ve výtvarném kroužku děti rozvíjí své estetické cítění a nadání, učí se nejen novým, rozličným výtvarným technikám, ale hlavně objevují různé pohledy na svět a často i na sebe sama. Dokáží vyjádřit své pocity jiným způsobem než jen slovy. Právě hravost, lehkost barev či ne příliš obvyklé techniky uvolňují dětem stres a napětí. Samotné děti jsou často překvapené, jaké „parádní kousky“ dokáží vytvořit, a mnohým dětem se tak upevňuje sebevědomí.
Děti jsou samozřejmě vedeny k tomu, aby se naučily i trochu toho „uměleckého řemesla“. Poznávají zákonitosti barev, jejich míchání, pracují se stínováním od obyčejných tužek přes suché pastely až třeba po olejové pastely apod. Učí se nejen realistické kresbě, malbě, ale samozřejmě dostávají prostor pro vlastní tvorbu plnou fantazie.
Člověk potřebuje pocítit úspěch a pochvalu a o dětech to platí dvojnásob. Pravidelně se snažíme vystavovat práce dětí – ať už v prostorách školy nebo třeba v kapličce či v sále hotelu. Výrobky posíláme také na výtvarné soutěže, kde děti slaví úspěchy a sklízí ocenění. Nejen pro inspiraci navštěvujeme animační programy výstav v Domě umění v Opavě aj.
O tom, že výtvarný kroužek děti baví a naplňuje je radostí svědčí i to, že počet zájemců neustále stoupá a i děti z vyšších ročníků mají zájem jej nadále navštěvovat.

Anglická přípravka

Kroužek je určen dětem, které ještě nemají v učebních osnovách výuku anglického jazyka, tedy pro děti 1. a 2. ročníku. Výuka probíhá v krátkém, přibližně půl hodinovém bloku, jedenkrát týdně. Děti se zábavnou, hravou formou seznamují s jazykem, především pomocí říkadel, písní, her a komunikací s vyučujícím v angličtině. Dokáží použít základní povely a jednoduchou slovní zásobu z daného tematického okruhu. Na závěr školního roku mají děti nacvičené divadlo či píseň v anglickém jazyce, které rády předvádí nejen svým kamarádům ze školy, rodičům, ale také třeba dětem ve školce

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek  má již dlouhou tradici. Děti si každý rok připraví nějaké vystoupení. Většinou hrajeme pohádky, které si upravujeme pro naše potřeby, ale už jsme se pustili i do českých pověstí.  Bravurně zvládáme  i nečekané výzvy,  jako je přehlídka klobouků nebo stínové divadlo. V květnu 2016 děti vyhrály 1. místo na přehlídce dramatické tvorby ŠD.

Gymnastické kroužky I. II. III.

Gymnastika je jednou z nejnáročnějších pohybových aktivit především z organizačních, bezpečnostních a metodických důvodů. Zároveň je ale gymnastickou průpravou  k ovládnutí vlastního těla a celkové obratnosti dítěte, tudíž i kvalitním základem téměř všech sportů.

Děti v naší školní družině mohou postupovat z kroužku pro začátečníky až k těm nejpokročilejším. Záleží jen na jejich vytrvalosti. Věnujeme se základům akrobacie, ale také hudebně pohybovým formacím. S těmi reprezentujeme školu na okresních i krajských přehlídkách.

Jednu z našich pódiových skladeb jsme za pomoci rodičů zpracovali jako malý filmový příběh.

Hudební kroužky

Smysl hudby spočívá v tom, že má na jednotlivce i skupiny pozitivní vliv. Pracujeme – li s hudbou, rytmem, pohybem a slovem, rozvíjíme svou fantazii. Naše hudební kroužky mají rozdílné zaměření.

I. hudební kroužek je zaměřený na rytmus. Pro osvojení rytmických dovedností zařazujeme „hru na tělo“, kdy říkadla a písně jsou zvukově podbarvovány tleskáním, pleskáním o stehna, luskáním prsty nebo dupáním. Také využíváme

Orffovy a muzikoterapeutické hudebními nástroje. Všechny tyto činnosti podporují rozvoj dětského soustředění.

II. hudební kroužek je zaměřený na zpěv, uplatňuje především hlasovou výchovu, hudební hry a soutěže. Vrcholem jeho činnosti je pěvecké vystoupení u obecního vánočního stromku. Připravuje se také na pěveckou soutěž školních družin okresu Opava, kde každý rok získává ocenění.

Turistický kroužek

Turistický kroužek vznikl teprve v loňském roce. Zaměřuje se na poznávání obce. Procházíme významná  i méně známá místa našich vesnic. Společně jsme prozkoumali, kudy vede potok Kremlička. Vypátrali jsme, jak různě se dá dojít na Ostrou hůrku, prošli si Čertův mlýn a Padařovické tvrze.  Navštívili jsme i Smolkov, Jilešovice a Lhotu. Některé naše výpravy jsou zdokumetované a můžete si je prohlédnout na stránkách školy.

Poi kroužek

Kroužek POI je velmi oblíbený hlavně mezi děvčaty. Jedná se  o žonglování s tenisovými míčky, které jsou připevněny na provázcích.  Děti se s nimi učí různé triky. Rozvíjí si motoriku, pohybové dovednosti, zručnost a koordinaci pohybů. Společně připravujeme vystoupení, která předvádíme na plesech a při jiných příležitostech.