ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Školská rada

Za zřizovatele:
Jméno E-mail Telefon
Mgr. Jaroslava Fischerová jar.fischerova@centrum.cz 608 836 694
Kamil Vaněk kamil.vanek@c-mail.cz 602 772 994
Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Sylva Ludvíková ludvikova.sylva@skolahaj.cz
Mgr. Petr Suchánek suchanek.petr@skolahaj.cz
Za zákonné zástupce:
Ing. Martin Pochyla pochyla.m@gmail.com 776 765 682
Ing. Petra Bernátová p.bernatova@seznam.cz 731 011 147

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Rada se podle §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Dokumenty