ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Školská rada

Volby do školské rady 21. 10. 2021

Vyhlášení voleb 2021

Volební řád školské rady

Jmenování volební komise 2021

 

Školská rada

Za zřizovatele:
Jméno E-mail
Ing. Josef Kimpl josef@kimpl.cz
Karin Pekárková karinpekarkova@seznam.cz
Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Sylva Ludvíková ludvikova.sylva@skolahaj.cz
Mgr. Petr Suchánek suchanek.petr@skolahaj.cz
Za zákonné zástupce:
Vendula Moravcová vendula.moravec@seznam.cz
Radovan Koudelka r.koudelka@zamek-zabreh.cz

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Rada se podle §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání:

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jeho následnému uskutečňování,
  b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  f) projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Dokumenty