ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Družina

Školní družina se stává důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejím úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plní vzdělávací cíle, má významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjí osobnostní a sociální kompetence dětí.

  • Školní družina při naší základní škole nabízí dětem široké spektrum možností, jak kvalitně trávit volný čas.
  • Své zájmy a tvořivé nadání mohou děti uplatnit v rozmanitých kroužcích, které jsou součástí činnosti školní družiny. Děti si je vybírají dle vlastního uvážení na začátku školního roku. Rozvoj vloh a talentu jsou důležitým stimulem vývoje dětí. Zkušenosti, které zde děti získají, najdou uplatnění nejen v předmětech školního vyučování.
  • Děti jsou zvány, aby předvedly, co dokáží a čemu se ve školní družině naučily na školních i obecních akcích. Pravidelně získávají ocenění v soutěžích nejen okresních, ale i republikových.

Jak přihlásit své dítě do školní družiny?

V den zahájení školního roku obdrží děti Zápisní lístek, kde rodiče uvedou osobní údaje a čas, který bude dítě v družině trávit. V průběhu školního roku si Zápisní lístek vyzvednou u vychovatelky. Součástí Zápisního lítku je i dokument VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD a ZMOCNĚNÍ K JEDNÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JINOU OSOBOU. Ty je nutno
vyplnit a odevzdat společně se Zápisním lístkem.Poplatek za návštěvu školní družiny činí 100 Kč na měsíc. Za období září až prosinec je to 400 Kč. Platbu je nutno uhradit v září. Za období leden až červen činí částka 600 Kč, platba se hradí v lednu.
Částku hradí rodiče převodem z účtu na číslo účtu 35-1850410369/0800.
Zpráva pro příjemce: ŠD – jméno dítěte – třída


Kontakt ŠD:  739 576 110