ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zvyšování kvality výuky v ZŠ Háj ve Slezsku s Erasmem+

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání na naší základní škole.
Metoda CLIL proniká do českého vzdělávacího systému a stává se standardem při výuce žáků. A metoda CLIL – její zavedení a rozšíření na škole je i naší hlavní motivací. Protože chceme být moderní školou, s kvalitními pedagogy a přátelskou atmosférou k žákům, musíme i my hledat nové a atraktivními způsoby výuky.
Metoda CLIL je integrace výuky nejazykového předmětu a cizího jazyka (Content and Language Integrated Learning). Nejedná se tedy o bilingvní výuku, ale o současné plnění cílů obsahových (cíl daného předmětu) a jazykových (cíl pro zlepšení v anglickém jazyce) v jedné vyučovací hodině.
Realizace projektu nám pomůže poznat alternativní přístupy a další postup, stejně jako slabiny této metody. Jsme přesvědčeni, že nové metody výuky mohou vzdělávacímu procesu žákům mnoho nabídnout. Účastí v projektu a realizací zahraničního vzdělávání učitelů bychom tedy rádi kladně ovlivnili  současné i budoucí studijní výsledky našich žáků. Současně bychom se chtěli stát příkladem pro okolní školy a i s nimi sdílet výstupy projektu.
Účastníci získají během průběhu projektu nové znalosti a zkušenosti v oblasti moderních pedagogických metod – především metody CLIL. Získají hlubší náhled do této problematiky a mnoho podnětných inspirativních impulsů. Zlepší své jazykové kompetence, získají jazykovou jistotu a také kulturní povědomí o zemi, ve které budou vzdělávání realizovat.
Hlavní aktivity projektu jsou následující:
Dva pedagogičtí pracovníci absolvují dvoutýdenní Teacher Training Course ve Skotsku, jehož cílem je zdokonalit  pedagogické a didaktické dovednosti pedagogů tak, aby po jeho absolvování byli schopni nejen aplikovat metodu CLIL do výuky, ale i efektivně vyhledávat v zahraničních materiálech, navazovat partnerství se zahraničními školami a přejímat myšlenky ke zlepšení výuky.
Dva pedagogičtí pracovníci školy absolvují dvoutýdenní kurz Language teaching methodology for primary level na Maltě. Kurz je zaměřen na seznámení se širokou škálou inovativních aktivit vhodných pro vzdělávání mladších žáků, například aktivity na výuku správné výslovnosti, využití příběhů, společné učení, využití multimédií, využití metody CLIL. Všechny nové metody si účastníci prakticky vyzkouší a posílí své komunikační dovednosti v jazyce anglickém.
Po absolvování kurzů od učitelů očekáváme, že po návratu budou nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v naší škole, kde dojde k zavedení nových přístupů a metod a tím i zvýšení úrovně a atraktivity výuky. Druhým cílem je pak internacionalizace naší školy prostřednictvím rozšíření schopností a dovedností našich učitelů i žáků. Získáme tak možnost vybudovat vztahovou sít škol a prohloubit spolupráci s vhodnou zahraniční školou.
Naším hlavním záměrem pro realizaci tohoto projektu je podpora profesního rozvoje našich pedagogů v oblasti vzdělávání a zvýšení kapacit a mezinárodního rozměru naší organizace, abychom byli schopni nabízet programy a činnosti, které lépe reagují na potřeby jednotlivců i společnosti.