ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Historie projektů

Zavádění blended learningu a vybavení dílen (2015)

Blended learning je forma výuky při níž se kombinuje on-line e-learningové vyučování s klasickou výukou. A u nás ve škole se této výuky zúčastnili žáci 7. tř. a také čtyři učitelé v rámci jazykového vzdělávání. Další podpořenou aktivitou v rámci projektu bylo vzdělávání učitelů technických předmětů, proto se dva naši pedagogové zúčastnili celkem tří školení.

Nejvýznamnější části tohoto projektu bylo vybavení školních dílen a práce na výrobcích, které v rámci projektu musely být v hodinách technické výchovy vytvořeny. V tomto případě jsme spolupracovali se SRPD Hajeto a žáci 7. třídy vytvořili z palet, které nám rodiče zajistili, dvě sedací soupravy, a to pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci už při přípravě nábytku pracovali s novým nářadím, které jsme společně s novými pracovními stoly v rámci projektu do školních dílen pořídili. I v oblasti pořízení nového nářadí nám pomohlo SRPD Hajeto.

Háj do Evropy (2015)

V rámci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci na 4 druhy aktivit. Na podporu čtenářství jsme vybavili školní knihovnu, a to 200 ks nových knih. Díky tomu proběhly ve 2. – 5. třídě tzv. čtenářské dílny-hodiny specializované na čtení s porozuměním. V každé třídě proběhlo celkem 10 hodin a po zhodnocení projektu jsme naplánovali podobné čtenářské dílny i pro další školní rok.

Další aktivitou byl 14-denní jazykový kurz ve skotském Edinburghu, kterého se zúčastnily 3 učitelky angličtiny. Náplní kurzu bylo zdokonalování jazykových dovedností a poznávání historie a kultury Skotska.

Třetí část byla zaměřena na tzv. stínování (shadowing) pro vedení školy v zahraničních školách. Celkem se jednalo o 3 týdenní stáže na Maltě, v Nizozemsku a v Norsku. Stáže byly postupně zaměřeny na vedení vzdělávání v oblastech cizích jazyků, matematiky, technických předmětů, přírodovědných předmětů a také na vedení výuky se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (v Norsku), na motivaci a hodnocení žáků a učitelů.

Nejvýznamnější částí projektu byl týdenní jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro 40 žáků naší školy. V rámci tohoto pobytu navštívili žáci postupně Lancaster, Liverpool, Manchester a Londýn.

V každém městě jsme se snažili žákům představit nejvýznamnější památky navštíveného regionu. V Lancasteru jsme navštívili místní College, naši žáci měli možnost se zúčastnit výuky, programu, který si pro ně připravili jejich angličtí kamarádi. Prohlédli si také školu a místní centrum města s historickým hradem. V Liverpoolu a v Manchesteru jsme navštívili vždy centrum města a jedno z významných muzeí, v Londýně jsme zorganizovali vyhlídkovou tour městem. Výuka tedy probíhala přímo v muzeích a reáliích anglických měst.

Jazykový kurz přispěl k větší motivaci při osvojování cizích jazyků a i v budoucnu se budeme snažit realizovat obdobnou výuku.

Věda pro život (2014-2015)

V rámci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek a zkvalitnění výuky předmětů přírodopisu a zeměpisu ZŠ Háj ve Slezsku, a to prostřednictvím modernizace odborné učebny pořízením nábytku a učebních pomůcek.

Cíl projektu byl splněn, 26. června 2015 jsme za přítomnosti zástupců obce slavnostně otevřeli novou učebnu za účasti veřejnosti. Stejný den dopoledne proběhl odborný program, kterého se zúčastnili také žáci škol z Velké Polomi a Štítiny. Od školního roku 2015/2016 žáci školy tuto učebnu využívají nejen při vyučování přírodopisu a zeměpisu, ale také v rámci zájmových útvarů, kroužků, které se těchto předmětů týkají, apod. Tablety iPad, které škola pro žáky v rámci tohoto projektu pořídila, budou sloužit i v dalších předmětech a zájmových útvarech, a to na obou stupních školy.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1 773 607 Kč. Nejvyšší měrou byly tyto náklady pokryty dotací ze zmíněného regionálního operačního programu, dále se významně podílí Obec Háj ve Slezsku a část nákladů je hrazena z vlastních prostředků školy.

Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku (2014-2015)

V průběhu roku škola pracovala jako partner společnosti iSmart Premium s.r.o. v projektu Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku. Díky dotaci (přibližně půl milionu Kč) měla škola prostředky na nákup tabletů pro všechny učitele. V současné době proto všichni učitelé školy mají k dispozici tablet iPad.

Projekt byl ale významný zejména tím, že všichni učitelé se také zúčastnili bloku školení. Ta byla zaměřena na práci s novými zařízeními, cloudovými službami a praktickými možnostmi využití iPadů ve výuce. Nedošlo tedy jen k nákupu materiálu, ale všichni byli proškoleni, jak nové iPady efektivně při výuce využít.

Máme rádi přírodu (2015)

V tomto projektu jsme realizovali ozdravný pobyt pro žáky z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jednalo se o školu v přírodě zaměřenou zejména na EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Na tomto ozdravném pobytu žáci poznávali zvláštnosti a krásy Jeseníků, trávili čas na čerstvém vzduchu, nechybělo lyžování a část kurzu jsme věnovali také výuce. Celkem se pobytu zúčastnilo 53 žáků třetí a čtvrté třídy v termínu 23. 2. – 5. 3. 2015, ubytování a stravu zajišťoval hotel Neptun v Malé Morávce.

Na tento projekt nám přispěl Státní fond životního prostředí ČR celkovou částkou přesahující 148 tisíc Kč. Další náklady hradili žáci, resp. jejich zákonní zástupci a část nákladů pokryla škola. Naše škola byla podpořena i pro další období, v budoucnu tedy budeme obdobnou akci opakovat.

Pohyb a strava, to je čistá hlava (2015)

Naše škola se zapojila do projektu, jehož náplní je informovat žáky o možnostech zdravého životního stylu, ale nabízí jim také další možnosti aktivní náplně volného času.

První aktivitou, která proběhla na naší škole, byl kurz s názvem Jsi, co jíš. Této aktivity se zúčastnili žáci třetích tříd a šesté třídy. Nejdříve žáci sledovali přednášku o možnostech zdravého stravování a zdravém jídelníčku obecně, poté měli možnost v praktické části sami připravit některé pokrmy.

Další aktivita měla název Jak se chovat v dopravě. Tentokrát se činnosti žáků týkaly oblasti dopravní výchovy a první pomoci, uskutečnily se v Ostravě a zúčastnili se jich žáci druhé a třetích tříd.

V dubnu 2015 se žáci prvních, čtvrté, páté a sedmé třídy zúčastnili třetí aktivity projektu pod názvem Je lepší chodit pěšky. Za krásného počasí vyrazily děti pod vedením svých třídních učitelek do okolí, kde si vyzkoušely chůzi s “ hůlkami“ tzv. nordic walking. Kromě „hůlek“ byl každému zapůjčen krokoměr, který v závěru aktivity vyhodnotil, kolik kdo ušel kroků, spálil kalorií a jakou vzdálenost urazil celkem.

Ve stejném měsíci na naší škole proběhla poslední aktivita projektu s názvem Netradiční pohybové aktivity. Žáci čtvrté, šeté a sedmé třídy si vyzkoušeli sporty, které jsou méně známé, jako třeba kin-ball, korfbal, střílení z laserové pistole (v rámci biatlonu).

„Between the neighbours“ (Mezi sousedy) (2012-2014)

V rámci Programu celoživotního učení EU Partnerství škol Comenius získala škola dotaci na projekt „Between the neighbours“ (Mezi sousedy), jehož náplní je poznat život žáků a pedagogů naší partnerské školy v sousedním Polsku. Touto školou je Szkola Podstawowa im. Unii Europejskiej w Karsiborze. Na realizaci tohoto projektu bylo pro naši školu uvolněno 20 000 EUR.

Projekt trval od srpna 2012, nicméně hlavní aktivity byly organizovány ve šk. roce 2013/14. Vrcholem projektu byly vzájemné desetidenní návštěvy. Polské děti přijely na přelomu února a března 2014, naše děti navštívily Karsibór v červnu 2014.

Návštěvu partnera z Polska v ČR obohatily prezentace okolí školy, regionu a ČR. Proběhla návštěva školy a výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí. Na těchto výletech žáci a učitelé z ČR prezentovali zajímavá místa, která jsme navštívili. Mezi ně patřilo okolí Háje, Opava, Ostrava, Praha, Karlov. Během této mobility jsme uspořádali i kulinářský mítink, na kterém měli žáci možnost vidět i vyzkoušet si přípravu tradičních českých i polských pokrmů (hl. jídlo a dezert) pod dohledem profesionálního kuchaře pana Mučky. V průběhu návštěvy Prahy žáci a učitelé ukázali hostům nejzajímavější památky hl. města ČR. Během návštěvy Karlova žáci formou her a diskuzí poznali své zájmy, koníčky a oblíbené zimní sporty, došlo i na výuku lyžování. Při této mobilitě žáci také spolupracovali na tvorbě česko polského slovníku, který je jedním z výstupů projektu.

V průběhu mobility v Polsku nám žáci a pedagogové z partnerské školy prezentovali zajímavosti z jejich okolí a země. Navštívili jsme školy v okolí, během nichž proběhla prezentace výuky, volnočasových zájmů, koníčků, každodenních aktivit apod. Přínosné byly hry, při kterých žáci obou škol museli spolu komunikovat a tak nenásilnou formou poznávali sebe, své zájmy, koníčky, využití svého volného času i odlišnosti jazyků.

Navštívili jsme také další zajímavá místa, která naši žáci nikdy neviděli. Např. zubří farma, workshopy ručních prací, středisko enviromentální výuky, dům vzhůru nohama, památník polských obětí. Během těchto návštěv žáci nebyli jen pasivními účastníky, ale aktivně zapojovali do programu a stali se jeho součástí. V průběhu akcí jsme dbali na to, aby žáci aktivně spolupracovali s přáteli z partnerské školy a zlepšovaly se tak komunikační a sociální dovednosti žáků obou škol. Nespecializovali jsme se jen na volný čas a zábavu, zajímala nás také historie okolí partnerské školy, navštívených oblastí a celého Polska. Přestože je Polsko blízkým sousedem našeho regionu, žáci měli chabé znalosti o našem severním sousedovi. Během celého projektu však jevili zájem dovědět se o této zemi co nejvíce.

Během návštěvy Łeby žáci i učitelé navštívili pohyblivé duny, muzeum druhé světové války, mořský svět. Formou her a diskuzí proběhla prezentace zájmů, koníčků, především pak letních aktivit a sportů. Přímořské prostředí k tomu přímo vybízelo.
Došlo také na jednodenní výlet za poznáním historie a geografie severu Polska návštěvou Gdaňsku, Gdyně a Sopot.
V průběhu celé této mobility žáci využívali iPady, na které natáčeli a později sestříhávali krátké filmy, které jsme každý večer prohlíželi, a staly se tak jakousi rekapitulací každého dne.

Mikroprojekt Škola škole – Pokračování a rozšiřování možností přeshraniční spolupráce (2013-2014)

V průběhu školního roku 2012/13 se nám podařilo získat dotaci z Fondu mikroprojektů, jehož správce je Region Bílé Karpaty. Celkový rozpočet projektu činil 13 860,70 EUR (informace dle žádosti o dotaci), počítá přibližně s 15% spoluúčastí, kterou jsme byli schopni pokrýt díky dotaci zřizovatele. Mikroprojekt byl ukončen v lednu 2014.

Tento mikroprojekt navazuje na předcházející spolupráci se ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích a dal si za úkol rozvíjet vztahy a zkušenosti žáků a učitelů našich škol.

Během letních prázdnin 2013 uspořádali Letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo 20 žáků ze školy z Liptovských Sliačů a 20 žáků z Háje. Během tohoto tábora měli žáci možnost vyzkoušet ve sportovních soutěžích nové sportovní vybavení, které bylo v rámci dotace do školy zakoupeno, ale také se zúčastnili mnoha her a společenských soutěží, při kterých navázali mnohá (přeshraniční) přátelství.

Součástí tohoto tábora byl také celodenní výlet na Lysou horu a návštěva nákupního centra Karolína v Ostravě. O celý program tábora se starali kantoři naší školy a povedlo se jim najít velmi atraktivní výplně volného času dětí a zpestřit jim tak prázdninový týden.

I přes nabitý program se dostal čas na relaxaci ve formě návštěvy aquacentra v Kravařích.
Při pokračování spolupráce ve šk. roce 2013/2014 došlo na víkendové návštěvy obou škol. Těchto návštěv se účastnilo vždy 40 žáků a 5 učitelů spolupracujících institucí.

Žáci a učitelé Základní školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích navštívili 4 – 5. 10. 2013 Základní školu v Háji ve Slezsku. Žáci během pátečního dopoledne navštívili výuku některých předmětů a prohlédli si školu. Odpoledne bylo přichystáno sportovní soutěžení v kopané a softbalu. Večer se uskutečnila diskotéka. V rámci tohoto programu probíhalo hodnocení aktivity samotnými účastníky. V sobotu se účastníci jak českého, tak slovenského partnera prošli okolím Háje ve Slezsku a celý program byl zakončen návštěvou města Opavy.

Během listopadu 2013 pak navštívili Základní školu Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích žáci a učitelé naší školy. Obdobně jsme během pátečního dopoledne navštívili výuku některých předmětů a prohlédli si školu. Odpoledne bylo přichystáno sportovní soutěžení ve florbalu, vybíjené a volejbalu. Večer se uskutečnila společná taneční zábava. V sobotu 23. 11. 2013 se všichni účastníci setkání prošli okolím Liptovských Sliačů a celý program byl zakončen prohlídkou Liptovského Mikuláše.

EU peníze základním školám (2012-2014)

Tento projekt je zaměřen do sledovaných oblastí inovace výuky čtenářské gramotnosti, ICT a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Žádost byla vyhodnocena a škola dostala v 1. etapě 805 503 Kč. Už v r. 2012/13 byla provedena instalace vybavení počítačové učebny a interaktivní tabule v učebně chemie a fyziky.

Ve druhé etapě obdržela škola zbylé finanční prostředky (537 002 Kč), ze kterých byla zaplacena již dříve naplánovaná interaktivní tabule v učebně prvního stupně. Tyto finanční prostředky jsou také určeny na platy pedagogických pracovníků, kteří se starají o plnění výstupů tohoto projektu. Těmi jsou digitální učební materiály, které škola v rámci tohoto projektu vytvořila. Zbylé finanční prostředky byly použity na další modernizaci výuky.